Α'-ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΣΧΟΛΕΙΟ-ΚΗΦΙΣΙΑΣ-ΦΩΤΟ-ΧΑΡΗΣ-ΠΑΤΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΗΝ Α’ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 27/04/2017

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΝΗΠΙΩΝ

1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Αριθμός Μητρώου 18412 Πρωτοδικείου Αθηνών

ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΔΑ 18 · ΚΗΦΙΣΙΑ – Τ.Κ.14562

Fax: 210.80.17.267 · e-mail: info@1school.gr

 

Χαρακτηρισμός εγγράφου: ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Βαθμ. Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

Αρ. αρχείου μας: Η.Α.1/270417/Α/Ε/Π1/Κ1

Τόπος/Ημερομηνία: Κηφισιά, 27-04-2017

ΠΡΟΣ:

1)Γονείς και κηδεμόνες μαθητών νηπίων 1ου Νηπιαγωγείου Κηφισιάς

ΘΕΜΑ: Εγγραφές μαθητών νηπίων στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου (για το Εκπαιδευτικό Έτος 2017-2018) • Πρόσκληση/Δικαιολογητικά Εγγραφών

Αξιότιμοι/ες κύριοι/κυρίες,

Σύμφωνα με την παρ. 2α, του άρθρου 35, του ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ. Α’ /11.05.2016) [βλ. σχετικό 1] «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», οι εγγραφές μαθητών για πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο και στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου γίνονται αποκλειστικά από 1 έως 20 Μαΐου του προηγούμενου διδακτικού έτους. Ειδικά, για τη σχολική χρονιά 2017-2018 σας τονίζεται πως οι ως άνω εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 2 έως 19 Μαΐου 2017 (βλ. εσωτερικό έγγραφο της ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ με Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.6/ΦΜ/8170/Δ1 της 18.01.2017[βλ. σχετικό 2]. Με αφορμή τα ως άνω όσοι από εσάς ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους στο όμορο 1ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς “Γεώργιος Δροσίνης” καλείσθε όπως προσέρχεσθε καθημερινά στο γραφείο της Διεύθυνσης μεταξύ των ωρών 08:30 π.μ. – 10:00 και 13:15 – 14:15 προς τούτο.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν ακολουθώντας όσα προβλέπονται στο εσωτερικό έγγραφο της ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ με Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.6/ΦΜ/66938/Δ1 της 24.04.2017 [βλ. σχετικό 3].

Σύμφωνα λοιπόν με αυτό και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 7, του Π.Δ.201/1998 (ΦΕΚ 161 τ. Α’/13.07.1998) [βλ. σχετικό 4], όπως τούτες τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των περιπτώσεων 3 και 4, της παρ. 2, του άρθρου 11, του ν.4229/2014 (ΦΕΚ 8 τ. Α’/10.01.2014) [βλ. σχετικό 5] και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 53, του ν.4238/2014 (ΦΕΚ 38 τ. Α’/17.2.2014) [βλ. σχετικό 6] τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α’ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

 • Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Σας ενημερώνουμε ότι για την εγγραφή των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος my school του ΥΠΠΕΘ (Φ.6/498/57863/Δ1 της 06.04.2016)  [βλ. σχετικό 7].
 • Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
 • Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με Αρ. Πρωτοκόλλου Φ.6/1094/80261/Δ1 της 20.05.2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (Α.Δ.Υ.Μ.)
 • Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή: έντυπο Ε9 φορολογικής δήλωσης ή συμβόλαιο ενοικίου. Θα γίνεται έλεγχος με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου οι μαθητές να εγγράφονται αποκλειστικά και μόνο στα όρια της σχολικής τους περιφέρειας {Άρθρο 1, Π.Δ.201/1998 (ΦΕΚ 161 τ. Α’/13.07.1998)}.
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

  Ειδικά σε ό,τι αφορά τη Βεβαίωση Παρακολούθησης διευκρινίζεται:

  1. Η Βεβαίωση Παρακολούθησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (15 Ιουνίου 2017) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο εγγραφής του μαθητή.

  2. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της «Βεβαίωσης Παρακολούθησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο δημοτικό.

  3. Στις περιπτώσεις που ο μαθητής θα συνεχίσει τη φοίτηση του σε σχολείο του εξωτερικού και η αποστολή της Βεβαίωσης Παρακολούθησης καθίσταται δύσκολη ή αδύνατη, η βεβαίωση παραδίδεται στον γονέα ή κηδεμόνα, ο οποίος υπογράφει πιστοποιητικό παραλαβής.

  4. Σε περιπτώσεις μη φοίτησης σε Νηπιαγωγείο, ο γονέας/κηδεμόνας του νηπίου υποβάλλει σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε., στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή. Αν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης δεν κάνει δεκτή την αίτηση των γονέων, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της περιπτ. 26, της παρ. 4, του άρθρου 94 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α’ /07.06.2010) [βλ. σχετικό 8].

  5. Στις περιπτώσεις που οι μαθητές εγγράφονται σε δημοτικό σχολείο εκτός της σχολικής περιφέρειας του νηπιαγωγείου ή σε ιδιωτικό σχολείο, ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας εγγραφής οφείλει να αναζητά την Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπίων από το νηπιαγωγείο αποφοίτησης.

Ειδικά σε ό,τι αφορά το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.):

Σας επισυνάπτουμε σε αρχειακή μορφή .pdf το σχετικό έντυπο όπως τούτο χορηγείται επισήμως από το ιστολόγιο του Υπουργείου Υγείας δυνάμει της ερμηνευτικής εγκυκλίου με Αρ. Πρωτοκόλλου Υ1/Γ.Π./οικ.46580 της 27.05.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΙ6Θ-9ΞΤ) της ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ [βλ. σχετικό 9] και [βλ. σχετικό 10].

Με εκτίμηση,

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων του 1ου Νηπιαγωγείου Κηφισιάς

Ο πρόεδρος,

Χάρης Πάτσης

Αφήστε μια απάντηση